Wed. May 22nd, 2024

อย่าตื่นตระหนกเมื่อ coronavirus เข้าสู่จุด moxibustion เหล่านี้จะป้องกันโรคปอดบวมและป้องกันไวรัสออกจากประตู