Sun. May 19th, 2024

การปรับปรุงครั้งใหญ่ของ King Glory Fragment Store เป็นสองเท่าของผลิตภัณฑ์ Yang Ye จะเปลี่ยน Lu Bu ให้ความรู้สึกที่ดีเป็นพิเศษ