Thu. May 23rd, 2024

ข่าวดี! ด้วยผลทันทีค่าใช้จ่ายทางคลินิกสำหรับผู้บริจาคโลหิตที่ยังไม่ได้ชำระในเมืองของเราสามารถหักโดยตรงในโรงพยาบาล